دسته:گالری مسر گریشهایم ( Messer Griesheim)

مسر گریشهایم

عکسهای سری چهارم از مسر گریشهایم

گروه مسر،تامین کننده انواع گازهای صنعتی و همچنین یکی از سازندگان دستگاه های جوشکاری که در...

دستگاه جوش مسر-50

عکسهای سری سوم از مسر گریشهایم

گروه مسر،تامین کننده انواع گازهای صنعتی و همچنین یکی از سازندگان دستگاه های جوشکاری که در...

دستگاه جوش مسر-49

عکسهای سری دوم از مسر گریشهایم

گروه مسر،تامین کننده انواع گازهای صنعتی و همچنین یکی از سازندگان دستگاه های جوشکاری که در...

messer_geisweid_2

عکسهای سری اول از مسر گریشهایم

گروه مسر،تامین کننده انواع گازهای صنعتی و همچنین یکی از سازندگان دستگاه های جوشکاری که در...

X