دسته:اورلست ( Everlast)

everlast-powertig-250ex-tig-welder

عملکرد دستگاه جوش Everlast Power Arc 140ST

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد دستگاه جوش اورلست از سری پاور آرک مدل ۱۴۰ آمپر اس تی...

دستگاه جوش اورلست

دستگاه جوش ۲۰۱۴ EVERLAST POWER ARC 140ST

ویدیویی که میبینید مربوط به بررسی دستگاه جوش اورلست از سری پاور آرک مدل ۱۴۰ آمپر اس تی می...

دستگاه پاور تیگ 255 آمپر everlast

تست دستگاه دیجیتالی پاور تیگ سری ۲۵۵ آمپر EVERLAST

ویدیویی که میبینید مربوط به عملکرد دستگاه پاور تیگ سری ۲۵۵EXT از شرکت آمریکایی ” اورلست ”...

دستگاه پاور تیگ 210 آمپر everlast

تست و عملکرد دستگاه جوش پاور تیگ سری ۲۱۰ آمپر EVERLAST

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد دستگاه پاور تیگ سری ۲۱۰ آمپر مدل AC DC از شرکت...

دستگاه پاور تیگ 140 آمپر everlast

نحوه جوشکاری تیگ با دستگاه ۱۴۰ آمپر Everlast

ویدیویی که میبینید مربوط به نحوه انجام جوشکاری تیگ با دستگاه جوش تیگ اورلست مدل ۱۴۰ آمپر توسط...

دستگاه پاور تیگ 185 آمپر everlast

دستگاه جوش پاور تیگ سری ۱۸۵ آمپر EVERLAST

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد دستگاه جوشکاری تیگ ” اور لست ” سری مدل پاور...

X