کلیپ انگیزشی ذهن

اگر فرض کنیم مغز ما یک کامپیوتر یا سخت افزار باشد ذهن ما آن نرم افزاری است که روی این کامپیوتر نصب می شود ولی من می خواهم به شما بگویم این موضوع کاملا برعکس است یعنی مغز ما بخشی از عظمت ذهن را تشکیل می دهد. مغز را می توان به  اتومبیلی  تشبیه کرد که راننده آن ذهن است .پس در نتیجه راننده همه کاره است نه اتومبیل!

به همین خاطر  است که به هنگام بررسی در وجود انسان مغز را می بینیم نه ذهن را و دلیلش  این است که ذهن ماهیت مادی ندارد که بتوانیم راجع به آن صحبت کنیم و یا آن را تحلیل نماییم. علم فقط می تواند تاثیرات ذهن روی مغز را اندازه گیری کند.

همه انسانها مغز دارند اما ذهن آنهاست که مغز را هدایت می کند یعنی مغز همچون آنتنی فرستنده و گیرنده است که ارتباط جسم را با ذهن برقرار می کند. مغز فقط یک آنتن است. یک آنتن بسیار پیشرفته!
X