عملکرد دستگاه مستر تیگ MLS 4000 کمپی

ویدیویی که میبینید مربوط به عملکرد جوشکاری دستگاه مستر تیگ ۴۰۰۰ سری ام ال اس از کمپانی کمپی می باشد.
پاسخ دهید

X