%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1

دریابید : چهار کلید مهم برای تغییر در زندگی

? اگر تغییر نكنیم نابود میشویم ، بهتر است تغییراتی را در نوع نگاهمان به وجود آوریم.
کليدهاي اين تغييرات عبارتند از:
?كلید اول : خواستن
?كلید دوم: خالی كردن ذهن از تعصب ها
?كلید سوم: داشتن باور مثبت نسبت به خود
?كلید چهارم: دست به عمل زدن
به یاد داشته باشیم كه عظمت زندگی به علم نیست به عمل است
پاسخ دهید

X