جوشکاری اصطکاکی (Friction Welding [FRW])

این فیلم به تشریح فرایند جوشکاری اصطکاکی (Friction Welding [FRW]) می پردازد. آن همچنین در دوره آنلاین آشنایی با فرایند جوشکاری اصطکاکی پایگاه ولدیکا (www.Weldica.com) ضمن نمایش برای فراگیران، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. (ولدیکا، مرجع دانش جوشکاری)
پاسخ دهید

X