تورچ جوشکاری سری ایزی گریپ Parweld

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به رنج تورچ جوشکاری سری ایزی گریپ از مدل ERGO برای جوشکاری تیگ از شرکت انگلیسی PArweld می باشد. طراحی دسته Easy Grip جهت خوش دستی ، سبک بودن و استحکام از مشخصات تورچ جوشکاری پارولد می باشد.
پاسخ دهید

X