برش اتوماتیک با تورچ smartjet ایساب

برش ورق به ضخامت ۲۰ میلیمتر توسط دستگاه برش اتوماتیک برند ایساب با تورچ اسمارتجت
پاسخ دهید

X